Tankpas Zzp Voordelen  thumbnail

Tankpas Zzp Voordelen

Published Jul 06, 24
7 min read


Opteerden ze er echter voor om één van hun mandaten aan de btw te onderwerpen, dan gold deze keuze ook voor al hun andere mandaten. zou meebrengen (bp tankpas routex). BZB nam het advocatenkantoor Lydian in de arm en nam het voortouw in de gesprekken met de minister van Financiën en de btwadministratie

Later werd de inwerkingtreding van de maatregel opnieuw uitgesteld naar 1 juni 2016. Kern van de onderhandelingen betrof evenwel het zoeken naar een oplossing. Op basis van een goed uitgewerkt dossier werd met de btw-administratie en met het kabinet onderhandeld naar mogelijke oplossingen. Met het oog op de vrijstelling van btw voor managementvennootschappen in zoverre ze diensten verrichten in bank, beleggingen, kredieten en verzekeringen heeft BZB een model van overeenkomst opgesteld waaruit blijkt dat de bestuurdersvennootschap van btw vrijgestelde diensten verricht voor de exploitatievennootschap.

VERBONDEN AGENT De maatregel stuitte op verzet uit diverse hoeken omdat de financiële tussenpersonen zelf niet btwplichtig zijn en de btw-plicht op managementvennootschappen een pure kostenverhoging met zich Het statuut van verbonden agent blijft nog steeds voor problemen zorgen - bp tankpas routex. Volgens de wet mag een verbonden verzekeringsagent enkel werkzaamheden uitvoeren in naam en voor rekening van één verzekeringsonderneming of van SECTORNIEUWS verschillende verzekeringsondernemingen op voorwaarde dat de verzekeringsovereenkomsten niet als onderling concurrerend kunnen beschouwd worden

Bijgevolg kunnen ze niet als verbonden agent ingeschreven worden en zijn ze zelf aansprakelijk. BZB heeft deze problematiek herhaaldelijk aangekaart tijdens diverse overlegmomenten met de kabinetten van diverse bevoegde ministers, Momentum 13 de FSMA, Assuralia, Febelfin en de andere beroepsverenigingen van verzekeringstussenpersonen (bp tankpas routex). In het parlement kwam deze kwestie ook al meermaals ter sprake

Mkb Tankpas Parkeren

Deze zouden dan worden meegenomen in het ontwerp tot omzetting van de richtlijn verzekeringsbemiddeling. De omzetting moet ten laatste gebeuren tegen 23 februari 2018, maar de minister verzekerde niet zolang te zullen wachten. ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING Al vele jaren vraagt de Hoge Raad voor de Middenstand en de KMO de beleidsverantwoordelijken de administratieve lasten voor de ondernemingen terug te dringen.

Minister van Zelfstandigen Willy Borsus wil een plan tot administratieve vereenvoudiging voor de kmo’s en zelfstandigen opstellen en heeft de Hoge Raad gevraagd om op korte termijn voorstellen daartoe over te maken (bp tankpas routex). BZB die vorig jaar zelf bij verschillende ministers de aandacht heeft getrokken op de toenemende administratieve lasten bij de zelfstandige financiële tussenpersonen, heeft een aantal concrete gevallen van administratieve overlast doorgegeven aan de minister met betrekking tot Twin Peaks II, die deze heeft overgemaakt aan de Hoge Raad

Dit advies werd bezorgd aan de Minister.  Download het advies via http://bit.ly/1WF5eQy. Wij deden de test: ondernemen zit in het bloed van onze Fintro-agenten - bp tankpas routex. Als ondernemer kan u dus met een gerust hart bij ons terecht voor al uw financiële vragen en de beste service. Wie beter dan een ondernemer om een andere ondernemer te begrijpen? Bekijk het onderzoek naar het ondernemersgen op fintrobusiness.be FINTROFintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702). De Fintro-agenten zijn bij de FSMA als verzekeringsmakelaar ingeschreven. V.U. Charline Van Droogenbroeck, BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel. PNF0446. EXCLUSIEF VOOR BZB-LEDEN KMO-PORTEFEUILLE Opleiding DE DIRTY TRICKS VAN HET ONDERHANDELEN Inschrijven Naam kantoor: 22 SEPTEMBER 09U00 – 17U00 I ST-DENIJS-WESTREM Onderhandelen is een spel waarvan je de regels maar beter kent – de geschreven en ongeschreven regels.

Zet elk onderhandelingsproces ontspannen in en vol zelfvertrouwen naar je hand - bp tankpas routex. Maak korte metten met de dirty tricks van je gesprekspartner en doorzie de bogey, de nibble, de fuik, de persoonsverwisseling, de betere aanbieding, de schijnonderhandeling. Want onderhandelen doen wij allemaal. Altijd. Overal. En met iedereen. Naam en voornaam + geboortedatum deelnemer 1:

Pma Tankpas

BZB-KRUISWOORDRAADSEL Momentum 15 Zoek een spreker van het BZB-CONGRES EDEN Los deze kruiswoordraadsel op en ontdek één van de sprekers van het BZB-congres! ZOEK EEN SPREKER VAN HET BZB-­‐CONGRES Wie weet wint u wel een gratis deelname aan de opleiding “Dirty Tricks” (zie p. 14). EK EEN SPREKER VAN HET BZB-­‐CONGRES De letter “ij” dient over twee vakjes te worden ingevuld.

Hebt u een letter bij een cijfer gevonden? Dan kan u deze ook al invullen in de andere vakjes met dit cijfer.  Uw antwoord ……….………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… Stuur de naam die u gevonden hebt naar [email protected]. bp tankpas routex en maak kans op een gratis deelname aan de opleiding ’De dirty tricks van het onderhandelen'

Daarom biedt Vivium optimale verzekeringsoplossingen en een efficiënte dienstverlening die uw klanten en hun business nog beter beschermen tegen de risico’s van vandaag. En morgen. Vraag meer info aan uw Vivium account manager - bp tankpas routex. ZEKER VAN ELKAAR VIVIUM is een merk van P&V Verzekeringen cvba, Maatschappelijke Zetel - Koningsstraat 151 - 1210 Brussel - Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0058 - RPR Brussel - BTW BE 0402.236.531 VOORUITGANG IS SPANNEND, MAAR NIET ZONDER RISICO’SProbleem is dat de Belgische wetgever verder is gegaan en bestuurders en zaakvoerders van een failliet verklaarde vennootschap gelijk heeft gesteld met een gefailleerde, wat resulteert in een levenslang beroepsverbod voor deze personen. bp tankpas routex. Daarom heeft BZB de vernietiging gevraagd van deze uitbreiding. WAAROVER GAAT HET? Tussenpersonen mogen de activiteit van verzekeringsbemiddeling pas uitoefenen als ze zijn ingeschreven in het register van verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen van de FSMA

Digitale Tankpas

Deze voorwaarden zijn reeds lang gekend en werden overgenomen in de wet van 4 april 2014 betreffende de Verzekeringen (bp tankpas routex). Nu is er eind 2015 een nieuwe wet verschenen die daaraan nog de volgende voorwaarde toevoegt: wie een inschrijving in het register van verzekeringstussenpersonen wil krijgen én behouden, mag niet failliet zijn verklaard, tenzij eerherstel werd verkregen

De regel - althans voor natuurlijke personen - is dat de rechter alle gefailleerden die “ongelukkig en te goeder trouw” zijn geweest, verschoonbaar moet verklaren. Dit betekent dat behalve in geval van gewichtige omstandigheden, met bijzondere redenen omkleed, de rechtbank de verschoonbaarheid uitspreekt van de ongelukkige gefailleerde die te goeder trouw handelt.Maar vennootschappen kunnen niet verschoonbaar worden verklaard - bp tankpas routex. Door in de nieuwe wet de bestuurders en zaakvoerders van een failliet verklaarde vennootschap gelijk te stellen met een gefailleerde, heeft men een bepaling ingevoerd die leidt tot een levenslang beroepsverbod voor verzekeringstussenpersonen. Immers een bestuurder of zaakvoerder van een vennootschap kan geen eerherstel bekomen en kan dus nooit voldoen aan de voorwaarde gesteld in de nieuwe bepaling

Ons inziens houdt dit een schending in van de Grondwet. OOK PROBLEEM VOOR HYPOTHECAIRE KREDIETBEMIDDELAARS Deze nieuwe bepaling waarvan BZB de vernietiging vraagt, vinden we jammer genoeg ook terug bij de inschrijvingsvoorwaarden voor hypothecaire kredietbemiddelaars. Daartegen kan evenwel geen verzoek tot vernietiging meer worden ingesteld omdat de wet al langer dan zes maanden bestaat.

BZB heeft dit aangekaart bij het kabinet en bij de FSMA met de uitdrukkelijke vraag om dit aan te passen gezien deze bepaling voor tal van tussenpersonen een feitelijk beroepsverbod instelt (bp tankpas routex). Immers wie ooit bestuurder, zaakvoerder is geweest van een failliet verklaarde vennootschap kan geen inschrijving bekomen als hypothecair kredietbemiddelaar

Gratis Tankpas

Omdat dit niet de bedoeling kan zijn geweest van de wetgever, dringen we erop aan om een wetswijziging door te voeren waarbij die bepaling wordt geschrapt. INTERVIEW Assuralia naar Raad van State tegen Vlaamse fiscus De Vlaamse Belasting-administratie besliste dat wie dankzij een schenking een levensverzekering krijgt, successierechten moet betalen wanneer de schenker later overlijdt, zelfs als er op het ogenblik van de schenking al 3 % schenkingsrechten werden betaald.

Wij stelden Philippe Colle, gedelegeerd bestuurder van Assuralia, hieromtrent enkele vragen. Vlaamse Belastingadministratie (Vlabel) successierechten betalen wanneer de schenker later overlijdt, al werden de 3 % schenkingsrechten op het ogenblik van de schenking al betaald. Deze beslissing van de Vlaamse Belastingadministratie is onaanvaardbaar (bp tankpas routex). Zij is juridisch incorrect, gaat in tegen alle fiscale beginselen en is bovendien discriminerend voor Vlaamse inwoners

Aangezien Vlabel weigerde tot redelijke inkeer te komen en zij ook niet tot orde geroepen werd, besliste de verzekeringssector om dit meer dan betwistbare standpunt voor de Raad van State aan te vechten. Waarom verzet Assuralia zich tegen de beslissing? Philippe Colle, gedelegeerd bestuurder van Assuralia Assuralia vecht een beslissing van de Vlaamse fiscus inzake de schenking van levensverzekeringen aan voor de Raad van State.

Welnu, wie dankzij een schenking een levensverzekering krijgt, moet sinds 1 maart volgens de Met haar opmerkelijke standpunt gaat de Vlaamse Belastingadministratie regelrecht in tegen de tekst van de eigen Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF). bp tankpas routex. Dit Vlaams fiscaal wetboek bepaalt dat wie kosteloos het geld uit een levensverzekering ontvangt bij het overlijden van de verzekeringnemer (degene die de levensverzekering heeft aangegaan) hierop successierechten moet betalen

Latest Posts

Tankpas Zzp Voordelen

Published Jul 06, 24
7 min read

Instabiel Wifi Netwerk

Published Jun 14, 24
5 min read

Wifi Netwerk Niet Zichtbaar Op Telefoon

Published May 29, 24
8 min read